Blue Flower

 

links voor de Weenahof:
www.weenahof.nl   deze site

https://www.facebook.com/Weenahof/   Facebook
https://www.funda.nl/zoeken/koop/?selected_area=%5B%223013al%22%5D Funda

 

voor de eigenaren:

VvE-site    forum prikbord mededelingen voor eigenaren. aanmelden via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

VvE beheerder Matea:

   per 1/1/2024 is een nieuwe beheerder gekozen

bestemmingsplanhttps://versbeton.nl/2018/02/lelijk-rotterdams-icoon-de-witte-wand-aan-het-weena/ 

Aardig artikel in Vers Beton over het Weenahof. Klik maar gelijk op de mailing list!

Beste bewoners van de Weenahof,
door middel van dit bericht wil ik u op de hoogte houden van wat er gaande is binnen onze vereniging.

Algemene Leden Vergadering: Afgelopen tijd zijn meerdere Algemene Leden Vergaderingen (ALV) gehouden. Omdat zowel de verspreiding van de te bespreken stukken als de vergaderingen zelf van MVGM digitaal moesten verlopen hebben lang niet alle bewoners hieraan deel kunnen nemen. MVGM heeft met het niet op papier verspreiden van de stukken eenzijdig gehandeld in strijd met de door de VvE met MVGM overeengekomen werkwijze. Bovendien werden verschillende agenda’s gehanteerd en waren zelfs tijdens de vergaderingen de stemprocedures niet helder. De agenda’s zijn opgesteld door de heer Jan Peter van Eik (een eigenaar in persoon), de heer B. van der Zeeuw (van Van der Zeeuw VvE Management, voor eigen rekening ingehuurd door MVGM) en mevrouw Dominique van Beugen. Ik ben daar, ondanks dat ik daar als voorzitter van de VvE bij betrokken zou moeten zijn, buiten gehouden. De verantwoordelijkheid voor het verloop van de ALV’s en de gevolgen daarvan ligt uitsluitend bij MVGM.

Huismeester: Het is wenselijk en noodzakelijk dat een groot en ingewikkeld complex als het onze over een huismeester beschikt. Ondanks dat de datum van pensionering van de huidige huismeester uiteraard bij MVGM bekend was (half juni 2021) heeft MVGM geen actie ondernomen in een opvolger te voorzien. Op mijn verzoek heeft MVGM besloten een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor zes maanden tot midden december 2021. Er moet dus een sollicitatiecommissie van eigenaren komen om een voorstel voor een nieuwe huismeester voor de ALV op te stellen. U kunt zich bij mij aanmelden. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Commissies van advies: De technische commissie (TC) heeft vanwege de uiterst moeizame relatie met MVGM en het gebrek aan technische deskundigheid aan die kant besloten geen activiteiten richting MVGM meer te ontplooien en ook niet meer in te gaan op verzoeken van MVGM. Wel blijft de TC de voorzitter en de ALV adviseren. De commissie welzijn heeft op grond van onterechte verdachtmakingen door enige eigenaars en daaropvolgende onbegrijpelijke besluiten van MVGM besloten haar werkzaamheden neer te leggen en geen activiteiten zoals het onderhoud van het wandeldek meer te organiseren. Ook deze commissie blijft de voorzitter en de ALV adviseren. De kascommissie heeft van de toenmalige ALV het mandaat gekregen op te treden als kascommissie voor de jaren 2017 en 2018. Dit betreft een volgens het reglement van splitsing (RvS) verplichte commissie. Omdat gedurende lange tijd door MVGM  niet of nauwelijks bereid blijkt onjuiste cijferopstellingen aan te passen heeft ook deze commissie de werkzaamheden beëindigd en adviseert uitsluitend nog de voorzitter en de ALV. De commissies hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mij (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). De desbetreffende commissie neemt daarna contact met u op.

Nieuwe ALV

Ik ben van plan kort na de zomervakantie een nieuwe ALV bijeen te roepen waarvoor de eigenaren de documenten op schrift zullen ontvangen. Dit zal, evenals met de nieuwsbrieven, in de brievenbussen aan het Weena geschieden, want iedere eigenaar beschikt over een brievenbus. MVGM zal verzocht worden de stukken digitaal te verspreiden. De vergadering zal gehouden worden in een grote zaal of de buitenlucht op de binnenplaats.

De agenda zal kort zijn en slechts betreffen: nieuwe bestuurder, uitvoering onderhoud, sollicitatiecommissie huismeester en benoemen nieuwe commissieleden.

Ik hoop u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen binnen onze VvE.

Met vriendelijke groeten,

Peter Willemsen, voorzitter VvE de Weenahof

gearchiveerde artikelen van deze website  www.Weenahof.nl vanaf 2004

0-50 de eerste 50 artikelen

51-100 artikel 51 t/m 100

101-150 artikel 101 t/m 150

150-200 artikel 151 t/m 200

2009-2015 de laatste artikelen

Theo de Vlieger